Friday, 15 March 2019

Josie Duncan aig Gaelictronica, CCA, DiSathairne

Sùil Eile anns an Daily Record

Mar as àbhaist nuair a thig e gu ceòl tha mise air dheireadh a’ thighinn dhan chèilidh.

’S ann air an deireadh sheachdain a chuala mi airson a’ chiad uair guth Josie Duncan, anns an dàrna leth de Gaelictronica ann an Glaschu.

Mar a thuirt mi, tha mi anmoch ag ionnsachadh gu bheil Josie, còmhla ri Pablo Lafuente, mar-thà air duais ceòl Folk a’ BhBC a bhuannachadh.

Anns an CCA bha i còmhla ri Hamish MacLeòid, Leòdhasach eile air na keyboards, agus tè à Innis Tìle, Signy Jakobsdottir, cluicheadair beum-chiùil.

Le fuaim ìosal, eleagtronaigeach, guth geur Duncan agus ruitheam à cultur eile – saoghal eile cha mhòr - bha na thàinig a-mach iongantach agus gluasadach.

An rud a tha fior iongantach, ’s e mar a tha cultar beag a’ toirt dhuinn uimhir de thàlant seinn, bliadhna às dèidh bliadhna.

Tha Duncan agus MacLeòid air suala de ghinealach ùr de sheinneadairean a’ tighinn gu bàrr an-dràsta.

Chan eil ainm aca air a’ chòmhlan ged tha iad le chèile a’ cluich le Inyal. 

Mas ann am Bristol a bha iad, ’s e Florence and the Machine a bhiodh orra, agus bhiodh iad ainmeil. 


Translation


As usual when it comes to music I am late arriving at the party.
It was at the weekend I heard Josie Duncan’s voice for the first time, in the second half of Gaelictronica in Glasgow.
As I said, I am late to learn that Josie, along with Pablo Lafuente, is already a winner of a BBC Folk music award.
In the CCA she was accompanied by Hamish MacLeod, another Lewis islander on the keyboards, and an Icelandic instrumentalist, Signy Jacobsdottir.
The the low electronic sound, Duncan’s sharp vocals and the rhythm of another culture, another world almost, what emerged was surprising and moving.
What is really surprising is how such a small culture produces so much singing talent, year after year.
Duncan and MacLeod and are on the wave of a generation of singers coming to the fore just now.
They don’t have a name for their band although they play together in the group Inyal.
If they were in Bristol, they’d be called Florence and the Machine, and they’d be famous.No comments:

Post a Comment