Monday, 13 November 2017

Sùil Eile air Eòrpa aig còig air fhichead

Sùil Eile bhon an Daily Record

Chuir cuideigin nam chuimnhe gun robh an còigeamh sreath thar fhichead de dh’Eòrpa a’ tòiseachadh air an t-seachdain seo.

Deagh naidheachd dhan phrògram as bunasaiche a thàinig à leudachadh telebhisean na Gàidhlig.

Droch naidheachd dhuinne a bha an-sàs anns a’ chiad sreath.

Mar a bhiodh na cailleachan a’ cantainn mun telebhisean, cha robh an internet againn an uair sin.

Agus mealaibh uile ur naidheachd, sgioba 2.0 aig Eòrpa, a tha air duais Bafta a bhuannachadh an aghaidh phrògraman làidir anns a’ chànan eile.

Tha iarrtas ann a-nis gum bi tionndadh Beurla de dh’Eòrpa air a dhèanamh airson uair a thìde as ùr de phrògraman naidheachdan a tha gu bhith aig BBC Scotland an ath-bhliadhna.

‘S e buille bàis a bhiodh an sin dhan phrògram Gàidhlig. 

A’ chiad riaghailt airson craoladh na Gàidhlig, ‘s e bhith a’ cruthachadh sgeulachdan nach fhaic sibh anns a’ Bheurla.

Rudeigin cho luachmhor ri Eòrpa, bu chòir a ghlèidheadh.

Chan eil an t-airgead ann airson a bhith mar sgafallachd airson seirbheas Beurla, a bhios mar sgimilear a dh’itheas am biadh bhon a’ bhòrd.


English translation

Someone reminded me that the 25th series of Eorpa was starting this week.
Great news for the most original programme that came out of the expansion of Gaelic television.
Terrible news for those of us who were involved in the first series.
As the grannies used to say about the televisison, we didn’t have the internet then.
And congratulations to the Eorpa 2.0 team who won a Bafta prize against strong programmes in the other language.
There’s a demand now for an English version of Eorpa for a the new, hour-long news programme that BBC Scotland is launching next year.
That will be the death knell of the Gaelic programme.
The first rule of Gaelic broadcasting is to create stories that you do not see in English.
Something as valuable as Eorpa, it should be preserved.
The funding is not there to be a scaffold for an English service, which will be like a freeloader eating food from the table.

No comments:

Post a Comment