Sunday, 12 March 2017

Feuch faclan Granaidh -geama ùr air-loidhne


Sùil Eile airson an Daily Record
Tha gu leòr spòrs ri fhaighinn air fòn-làimhe - bho Pokemon gu Instagram, faodaidh sibh ur corragan a chaitheamh le dibhearsain.

Ach tha an t-altaire Alasdair Stephen air geama ùr a chur air-loidhne.

Bho chionn còrr is fichead bliadhna air ais, shuidh Alasadair sìos le sheanmhair anns an Eilean Sgitheanach agus sgrìobh e sìos na mìltean de dh'abairtean agus gnàthasan-cainnt.

'S e boireannach foghlaimte a bh' ann an Seasaidh Hume Robasdan - tè à Slèite a thug a-mach ceum an Oilthigh Glaschu ann an Gàidhlig, Beurla is Laideann.

Bha sin mar a bha, gus an do lorg Alasdair an app "Quizlet", a cruthaicheas cairtean-ionnsachaidh ann an cànan sam bith.

Tha còrr is trì mìle abairtean, le eadar-theangachadh Beurla, air "Scottish Gaelic - Gran's Gaelic 1" air Quizlet a-nis.

Chan e guth Gran a tha dol le na faclan ach Gaidhlig ghlan Eilein Ratharsair aig Fearchar Mac Gill-Fhinnein.

Ach chan e guth Fhearchair a tha mise a' cluinntinn ach guth mo mhàthar agus na ceudan de shean fhaclan nach eil sinn a' cleachdach a-nis a' tighinn air ais thugam anns an stòras.

Tha e an-asgaidh agus tha e èibhinn. Feuch faclan Granaidh.Translation

There is enough fun to be had on a mobile phone - from Pokemon to Instagram you can wear out your fingers with diversions.

But the architect Alasdair Stephen has put a new game online.

Over 20 years ago Alasdair sat down with his grandmother on the Isle of Skye and wrote down thousands of sayings and phrases.

Jessie Hume Robertson was an educated woman - one from Sleat who graduated from Glasgow University in Gaelic, English and Latin.

That was that, until Alasdair found the Quizlet app that makes learners' flash cards in any language.

There are now more than 3000 phrases, with English translations, on "Scottish Gaelic - Gran's Gaelic 1" on Quizlet.

It isn't Gran's voice that accompanies the words by the crystal clear Gaelic of Rassay's Farquhar MacLennan,

But it isn't Fraquhar's voice I hear but that of my mother's as the hundreds of old words that we no longer use come back to me from this treasure trove.

It is free and it is fun. Try Granny's Gaelic.No comments:

Post a Comment