Thursday, 17 March 2016

Shrapnel - a toirt an drama gu ìre nas àirde

Sùil Eile airson an Daily Record

Tha an dealbh-chluiche Shrapnel air turas an-dràsta; feuch gun dèan thu cealg air do charaid gus an ticead aca a ghoid.

Tric tha laigse anns an t-slabhraidh a’ leigeil sìos dràma sa Ghàidhlig.

Ach an seo tha stiùir chinnteach a’ coinneachadh ri sgioba-chluiche neartmhor, a’ toirt an dràma gu ìre nas àirde.

Tha shùilicheadh tu nas lugha bho chleasaichean mar Iain Rothach, Mairi Mhoireasdan, agus Artair Donald.

Ach tha am prìomhachas air a thoirt do chluicheadairean nas òige, Calum Domhnallach agus Iain Beggs gu h-àraidh.

Airson Catrìona Lexy Chaimbeul, a rinn ath-sgrìobhadh air nobhail a h-athar nach maireann, tha a h-uile mionaid prìseil.

Chan e dealbh-chluiche fhurasta a th’ ann. Tha riaghailt ann gum feum prìomh character a bhith tarraingeach, neo airidh air maitheanas. Ach ‘s e anti-hero a th’ ann a MacLugran, duine le smùid air ann an saoghal a tha bun os cionn.

Le sin tha obair ann greimeachadh air an sgeul an toiseach ach ‘s math is fhiach e.

Facal air na facail - tha na ard-thiotalan teignicheach gu leòr ach a’ tarraing aire bhon an actadh làidir, far am bu chòir dha a bhith.
Sharpnel, the play, is on tour just now; make sure you fraud on your friend to steal their ticket for the show.

Often a weakness in the chain lets down Gaelic drama.

But here some sure direction meets a powerful cast, notching the drama to a higher level.

You wouldn’t expect any less from actors like Iain MacRae, Mairi Morrison and Artair Donald.

But precedence is given to the younger actors, Calum MacDonald and, in particular, Iain Beggs.

For Catriona Lexy Campbell, who scripted from the novel of her late father, every minute is precious.

It is not an easy play. There is a rule that the central character has to be attractive, or worthy of forgiveness. But MacLurgan (Iain Beggs) is a drunk in a chaotic world.

With that it is difficult to grasp the story at the beginning, but worth the effort.

A word on the words - the English sur-titles are technically competent but distract from the strong acting, where attention ought to be.

No comments:

Post a Comment