Thursday, 15 October 2015

Coin is mhadaidhean-allaidh

Sùil Eile airson an Daily Record

‘S e an t-àite as fheàrr airson chon is mhadaidhean-allaidh rannan a’ bhàird.

Ach tha cuid de dh’amadain a tha airson na beathaichean a leigeil dhan Ghàidhealtachd a-rithist gus an t-àite a dhèanamh na fhìor fhàsach.

Bha aonan aca air an radio an latha roimhe, Alan Watson Featherstone, bho urras a tha a’ cur barrachd luach air glèidheadh chraobhan na air mac an duine.

An rud a tha cunnartach mu leithid, chan e am beachd neònach a th’ aige air madaidhean - sin gòraiche.

‘S e na thuirt e mu dheidhinn dòigh-bheatha a th’ air daoine a chumail anns na gleanntan is na h-eileanan fad bhliadhnaichean a tha marbhtach.

A reir an duine uasail seo, ‘s e “perverse subsidy” a th’ anns an taic airgid do chroitearan airson chaorach.

Bhiodh barrachd mathais air a ghlèidheadh anns an talamh às a h-aonais.

Sin an argamaid a bhiodh aig a’ mhadadh-allaidh cuideachd, nach eil fhios.

Seo mo chomhairlesa - fàg na madaidhean-allaidh gu mac-meanma, agus stamp gu cruaidh air beachdan luchd-glèidhteachais bhreugaich.


The best place for dogs and wolves is in the verses of the bard.
But some fools want to release the beasts in the Highlands again to turn the place into a real wilderness.
One of them was on radio the other day, Alan Watson Featherstone, from a trust that puts more value in hugging trees than in human beings. 
The dangerous thing about his kind is not their weird views on wolves, that’s just nonsense.
It is what he said about the way of life that has kept people in the glens and on the islands for years that is deadly.
According to this honourable gentleman the financial support for crofters to keep sheep is a “perverse subsidy”.
More nutrients would be kept in the soil without the sheep.
No doubt that’s the argument the wolf would use too.
Here’s my advice - leave the wolves to imagination and stamp hard in the views of these false conservationists.

No comments:

Post a Comment